You are currently viewing Alternativni viri pitne vode

Alternativni viri pitne vode

Alternativni viri pitne vode:

Med alternativne vire pridobivanja vode, za katere je treba pridobiti vodno soglasje, spadajo odvzemi vode (zajetja) iz naslednjih mest odvzema:

  • lastnega izvira (lastni izvir, kjer voda priteka iz zemlje na površje);
  • vodotoka (reke);
  • jezera (večja kotanja, napolnjena s sladko vodo);
  • vodnjaka/vrtine (zaprt prostor, navadno v zemlji za zbiranje in shranjevanje večjih količin pitne vode);
  • mlinščice (del potoka ali reke, speljan k mlinu);
  • drenaže (sistem odvoda podtalne vode z uporabo cevi) ipd.

Alternativni viri pitne vode - Slovenska zakonodaja (vodno soglasje)

Slovenska zakonodaja je vezana na zakonodajo EU.

Na podlagi Zakona o vodah (ZV) je za vsako rabo vodnega ali morskega dobra, ki presega meje splošne rabe, ter za rabo naplavin ali podzemnih voda treba pridobiti vodne pravice, ki se jih pridobi na podlagi vodnega dovoljenja (za rabo, določeno v 125. členu ZV-1) ali koncesije (za rabo, določeno v 136. členu ZV-1).

Vodno dovoljenje/koncesijo/pravico je tako treba pridobiti npr. za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, za tehnološke namene, dejavnost kopališč, pridobivanje toplote, namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, za vse primere rabe vode iz prvega odstavka 118. člena Zakona o vodah-1, tudi če gre za rabo vode, za katero je treba pridobiti koncesijo (za proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda ipd.) ipd.

Vir: Moretti, Melita. 2015. Management trajnostnega razvoja ravnanja s pitno vodo: doktorska disertacija. Koper: Fakulteta za management