You are currently viewing Sistem managementa z energijo ISO 50001

Sistem managementa z energijo ISO 50001

Sistem managementa z energijo ISO 50001:

Sistem managementa z energijo – mednarodni standard ISO 50001:2011 je eden izmed novejših standardov ISO in temelji na modelu sistema za management, ki je podlaga tudi standardoma ISO 9001 in ISO 14001. Standard je uporaben ne glede na vrsto energije: pitno vodo, procesno vodo (tehnološko vodo), elektriko, zemeljski plin, koks, kurilno olje, emisije CO2 ipd. Uporaben je v organizacijah vseh vrst in velikosti ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere. Namen mednarodnega standarda ISO 50001:2011 je omogočiti organizacijam vzpostavitev sistemov in postopkov, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti – za energetsko učinkovitost, rabo in porabo. Standard podrobno določa zahteve za sistem z energijo, ki organizacijam omogoča razviti in izvajati energetsko politiko in zastavljati okvirne in izvedbene cilje ter akcijske načrte, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembni rabi energije. Prav tako sistem z energijo organizaciji omogoča izpolnjevati zaveze iz njene politike .

Mednarodni standard ISO 50001:2011 temelji na metodi nenehnega izboljševanja, imenovani planiraj–izvajaj–preverjaj–ukrepaj (PDCA), ki management z energijo vključuje v vsakodnevno prakso organizacije.

Sistem managementa z energijo ISO 50001 - prednosti

Med prednosti standarda ISO 50001:2011 lahko uvrstimo naslednje dejavnike:

 • preglednost porabe energije (zmanjševanje porabe posameznih energentov, večja energetska učinkovitost, optimizacija ipd.);
 • izvajanje trajnostno naravnanih procesov (zmanjšanje vpliva na naravno okolje, optimizacija poslovnih procesov ipd.);
 • davčne ugodnosti (davčne spodbude, davčne ugodnosti);
 • skladnost z zakonskimi predpisi in smernicami (skladnost z zakonodajo in regulativnimi zahtevami – z zmanjševanjem tveganja zaradi kršitev zakonodaje in regulativ se izboljšuje energetska učinkovitost);
 • notranja učinkovitost (boljše izvajanje posameznih dejavnosti; izboljšane metode vodenja procesov in obvladovanja procesov ipd.);
 • izboljšana zunanja podoba.

Z izpolnitvijo standarda ISO 50001:2011 organizacija pridobi certifikat za sistem managementa z energijo.

Sistem managementa z energijo ISO 50001 - slabosti

Med slabosti standarda ISO 50001:2011 oziroma vrste manjšega vpliva glede na vložek uvedbe certifikata na uspešnost poslovanja organizacij, lahko uvrstimo naslednje dejavnike:

 • postopek izvajanja je zahtevnejši, če organizacija do zdaj še ni vpeljala nobenega standarda ISO;
 • organizacije lahko s samoocenjevanjem dosežejo hitrejše rezultate;
 • zaradi ustvarjanja novih delovnih mest lahko pride do sprememb v managerski strukturi;
 • poveča delovno obremenitev zaposlenih;
 • organizacijam ni nujno treba razkrivati informacij javnosti;
 • organizacije, ki so že energetsko učinkovite, imajo manj razlogov za uvedbo standarda.

Vir: Moretti, Melita. 2015. Management trajnostnega razvoja ravnanja s pitno vodo: doktorska disertacija; Koper: Fakulteta za management