You are currently viewing Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2014

Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2014

Vzorec raziskave 2014:

Izbrali smo organizacije (vse manjše, srednje in velike organizacije) na področju predelovalne dejavnosti, ki so bile na dan začetka raziskave evidentirane v poslovnem imeniku Gvin.com.

V vzorec smo vključili vse vršne managerje ali osebe, ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju, kot so npr. pooblaščenec za varstvo okolja, ekolog, vodja tehnologije in energetik, saj imajo te osebe največ informacij in moči, da vplivajo na management trajnostnega ravnanje s pitno vodo. Na ta način smo za vsako podjetje želeli pridobiti po en izpolnjen vprašalnik.

Vprašalnik smo oblikovali v e-obliki ter dostop do vprašalnika posredovali zgoraj omenjenim osebam. Raziskavo smo izvedli v mesecu novembru in decembru 2014. Prejeli smo 285 vrnjenih vprašalnikov (14,9 % odzivnost). To je bila zadostna podlaga za nadaljnjo statistično obdelavo in analizo.

Pred izvedbo analize smo preverili kakovost intervalnih podatkov. Izvedli smo analizo manjkajočih vrednosti, ugotavljali enote z vrednostmi spremenljivk, ki zelo odstopajo od drugih osamelcev ter izvedli test Cronbach Alfa, s katerim smo preverjali zanesljivost spremenljivk.

Kratek opis sodelujočih organizacij

Kratek opis organizacij s področja predelovalne dejavnosti, ki so pri raziskavi sodelovale:

  • največ je organizacij s področja proizvodnje kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (64 organizacij; 22,5 %), najmanj pa organizacij (2 organizaciji; 0,7 %);
  • največ je velikih (128 organizacij; 44,9 %), najmanj majhnih organizacij (56 organizacij; 19,6 %);
  • največ organizacij ima sedež v savinjski regiji (58 organizacij; 0,7 %), najmanj pa v obalno-kraški (2 organizaciji; 0,7 %).

V teh organizacijah za vodne vire uporabljajo javni vodovod, lastni vodovod, lastni vodnjak, deževnico in/ali drugo (reko, vrelce mineralnih in izvirskih vod). V največ organizacijah v procesu proizvajanja uporabljajo javni vodovod (v 257 organizacijah), in sicer za hlajenje naprav v 79 organizacijah, za pripravo surovine/zmesi/materiala v 57 organizacijah, oboje v 63 organizacijah ter za druge dejavnosti, kot so čiščenje, razmaščevanje, izpiranje, preizkus delovanja izdelkov, testiranje (armatur, strojev) v 57 organizacijah.

V teh organizacijah imajo uveden sistem managementa z okoljem po standardu ISO 14001:2009 (v 173 organizacijah), sistem za okoljevarstveni management organizacij po shemi EMAS (v 21 organizacijah), sistem managementa kakovosti po standardu ISO 9001:2011 (v 219 organizacijah) in sistem managementa z energijo po standardu ISO 50001:2011 (v 27 organizacijah).

Vir: Moretti, Melita. 2015. Management trajnostnega razvoja ravnanja s pitno vodo: doktorska disertacija; Koper: Fakulteta za management